กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 

เมนูหลัก

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

แบนเนอร์


สถิติการใช้งาน

 • ทั้งหมด40,457
 • วันนี้7
 • เมื่อวาน12
 • สัปดาห์นี้14
 • สัปดาห์ที่แล้ว138
 • เดือนนี้411
 • เดือนที่แล้ว458
 • ปีนี้5,234
 • ปีที่แล้ว12,926
 • ทั้งหมด40,457
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารกองพัฒนานักศึกษา
 • กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ประจำปี 2556
  •    ระเบียบวาระการประชุม คณะอนุกรรมการแผนประสานงานบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  •    กำหนดการซ้อมย่อยที่เชียงใหม่
  •    ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา
  •    กำหนดการแนบท้ายประกาศ
  •    กำหนดกำรฝึกซ้อมและจุดรำยงำนตัวเพื่อเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ครั้งที่ 28 ประจำปีกำรศึกษำ 2556
  •    รายชื่อบัณฑิต มทร.ล้านนา ปีการศึกษา 2556
  •    จำนวนบัณฑิตที่ตัดคนขาดซ้อมย่อยออก-รอบเช้า
  •    จำนวนบัณฑิตที่ตัดคนขาดซ้อมย่อยออก-รอบบ่าย
 • งานติดตามและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  •    สรุปภาวะการหางานทำ 2555
  •    ระเบียบ มทร.ล้านนา ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2551
  •    ภาวะการมีงานทำปีการศึกษา 2554
  •    ภาวะการมีงานทำปีการศึกษา 2553
  •    สำเนาของ สรุปภาวะการมีงานทำ ปี 2552
  •    แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลระบบสารสนเทศ
 • วินัย
  •    หอพัก
  •    นโยบายคุณธรรม
  •    ข้อบังคับวินัยนักศึกษา54
  •    ข้อมูลงานวินัยนักศึกษา แก้ไขล่าสุด 54
  •    ระเบียบการบริหารจัดการหอพัก
  •    ประกาศหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการหอพัก
 • งานบริหารงานทั่วไป
  •    คู่มือ-กองพัฒนานักศึกษา-2557
  •    คู่มือปฏิบัติงาน กองพัฒนานักศึกษา
  •    งบประมาณปี56
  •    แผนยุทธศาสตร์พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา
  •    แผนที่ยุทธศาสตร์
  •    วิเคราะห์เชื่อมโยงความสอดคล้องแผน
  •    การเขียนวัตถุประสงค์ กิจกรรมโครงการ
  •    คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
  •    แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ
  •    คู่มือปฏิบัติงานกองพัฒนานักศึกษา 2558
  •    งบประมาณ 2556-2557
  •    กรอบการจัดสรรงบประมาณ 2558
  •    แนวปฏิบัติในการเขียนวัตถุประสงค์โครงการ
  •    แผนปรับปรุงพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
  •    แผนพัฒนาบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา
  •    แผนการจัดการความรู้ กองพัฒนานักศึกษา
  •    ปัจฉิมนักศึกษา 2560
 • งานติดตามผล
  •    สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2557
  •    สรุปผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2556
  •    แบบประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยสถานประกอบการ มทร.ล้านนา
  •    ประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตฯ มทร.ล้านนา ปีการศึกษา 2555
  •    ประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตฯ มทร.ล้านนา ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2555
  •    แบบประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยสถานประกอบการ สำหรับบัณฑิตปี 2556
  •    รายงานผลภาวะการมีงานทำบัณฑิตปี 2555 (ฉบับย่อ)
  •    ภาวะการมีงานทำ ปีการศึกษา 2556
  •    รายงานวิจัย การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อรายได้ของบัณฑิต มทร.ล้านนา
 • พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
  •    MERIT BOOK
  •    งปม.กลาง สมนศ.พื้นที่
  •    งปม.กลาง สมนศ.คณะ
  •    งปม.กลาง สมนศ องค์การนักศึกษา
  •    งปม.กลาง สมนศ สภานักศึกษา
  •    งปม.กลาง สภนศ.เขตพื้นที่
  •    งปม.กลาง สภนศ มหาวิทยาลัย
  •    งปม.สะสม สภนศ เขตพื้นที่
  •    งปม.สะสม สภนศ มหาวิทยาลัย
  •    งปม.สะสม สมนศ เขตพื้นที่
  •    งปม.สะสม สมนศ คณะ
  •    งปม.สะสม อกนศ มหาวิทยาลัย
  •    เงินที่เรียกเก็บจากนักศึกษา
  •    เอกสารกิจกรรมเสริมหลักสูตรสมุดบันทึกความดี58 (1)
 • แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการให้คำปรึกษา การแนะแนว การจัดหางาน และการศึกษาต่อ ตามตัวชี้วัดที่ 2.2 สำหรับงานแนะแนวทุกเขตพื้นที่
  •    แบบสอบถามงานแนะแนว
 • สรุปรายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559
  •    มทร.ล้านนา ปีการศึกษา 2557
  •    เชียงใหม่
  •    เชียงราย
  •    ลำปาง
  •    พิษณุโลก
  •    ตาก
  •    น่าน
 • สรุปประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2556
  •    สรุปผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
  •    สรุปผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  •    สรุปผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  •    สรุปผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
  •    สรุปผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
  •    สรุปผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เขตพื้นที่เชียงใหม่
  •    สรุปผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เขตพื้นที่เชียงราย
  •    สรุปผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เขตพื้นที่ลำปาง
  •    สรุปผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เขตพื้นที่ตาก
  •    สรุปผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เขตพื้นที่น่าน
  •    สรุปผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เขตพื้นที่พิษณุโลก
  •    สรุปผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ระดับปริญญาโท
  •    สรุปผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2556
 • ประกันอุบัตินักศึกษา
  •    มูลประกันอุบัตินักศึกษา