กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 

เมนูหลัก

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

แบนเนอร์


สถิติการใช้งาน

  • ทั้งหมด37,146
  • วันนี้4
  • เมื่อวาน22
  • สัปดาห์นี้61
  • สัปดาห์ที่แล้ว108
  • เดือนนี้442
  • เดือนที่แล้ว487
  • ปีนี้1,923
  • ปีที่แล้ว12,926
  • ทั้งหมด37,146
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา
พันธกิจ
ผู้เขียน  นายคุณพจน์ สันชุมภู  วันที่เผยแพร่ วันที่  25 มีนาคม 2557

พันธกิจ

1.    บริหารจัดการงานกิจการนักศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2.    ส่งเสริม และสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่เอื้อต่อการเสริมสร้างพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตลอดจนการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกสาธารณะ
3.    พัฒนาระบบการให้บริการ สวัสดิการ และจัดสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพในทุกด้าน
4.    พัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษาเพื่อการบริหารจัดการด้านการพัฒนานักศึกษา
5.    ประสานงาน และติดตามผลการดำเนินกิจกรรม /โครงการ เพื่อการพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
6.ส่งเสริมการทำวิจัยที่สามารถนำผลที่ได้จากการศึกษามาพัฒนาระบบการบริหารกิจการนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น