กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 

เมนูหลัก

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

แบนเนอร์


สถิติการใช้งาน

  • ทั้งหมด30,038
  • วันนี้7
  • เมื่อวาน20
  • สัปดาห์นี้108
  • สัปดาห์ที่แล้ว176
  • เดือนนี้642
  • เดือนที่แล้ว1,907
  • ปีนี้7,741
  • ปีที่แล้ว9,443
  • ทั้งหมด30,038
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา
พันธกิจ
ผู้เขียน  นายคุณพจน์ สันชุมภู  วันที่เผยแพร่ วันที่  25 มีนาคม 2557

พันธกิจ

1.    บริหารจัดการงานกิจการนักศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2.    ส่งเสริม และสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่เอื้อต่อการเสริมสร้างพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตลอดจนการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกสาธารณะ
3.    พัฒนาระบบการให้บริการ สวัสดิการ และจัดสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพในทุกด้าน
4.    พัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษาเพื่อการบริหารจัดการด้านการพัฒนานักศึกษา
5.    ประสานงาน และติดตามผลการดำเนินกิจกรรม /โครงการ เพื่อการพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
6.ส่งเสริมการทำวิจัยที่สามารถนำผลที่ได้จากการศึกษามาพัฒนาระบบการบริหารกิจการนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น