กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 

เมนูหลัก

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

แบนเนอร์


สถิติการใช้งาน

 • ทั้งหมด38,161
 • วันนี้17
 • เมื่อวาน17
 • สัปดาห์นี้101
 • สัปดาห์ที่แล้ว146
 • เดือนนี้416
 • เดือนที่แล้ว522
 • ปีนี้2,938
 • ปีที่แล้ว12,926
 • ทั้งหมด38,161
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา
ผู้เขียน  นายคุณพจน์ สันชุมภู  วันที่เผยแพร่ วันที่  25 มีนาคม 2557

ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน/ที่ตั้งหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดตั้งตามกฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549  ตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกกฎกระทรวงให้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  โดยมีสำนักงานอธิการบดีเป็นศูนย์กลางบริหารงานของมหาวิทยาลัย

การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 24 เมษายน 2550 ตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  กระทรวงศึกษาธิการได้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี  ออกเป็น 5 ส่วนราชการ  และภายหลังได้ขอตั้งส่วนราชการภายในเพิ่มเติมอีก 6 ส่วนราชการ ภายใต้สำนักงานอธิการบดี ดังนี้

 1. กองกลาง
 2. กองคลัง
 3. กองนโยบายและแผน
 4. กองบริหารงานบุคคล
 5. กองพัฒนานักศึกษา
 6. กองประชาสัมพันธ์
 7. กองพัฒนาอาคารสถานที่
 8. หน่วยทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
 9. หน่วยตรวจสอบภายใน
 10. สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
 11. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา   ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 เขตพื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม่  ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วางแผน กำกับ ติดตาม และดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับงานพัฒนานักศึกษา ตลอดจนประสานงานกับเขตพื้นที่และหน่วยงานภายนอก  โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 งาน ได้แก่

1.  งานบริหารทั่วไป

2.  งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

3.  งานบริการและสวัสดิการ

4.  งานแนะแนวและอาชีพ

 

 

 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

            ปรัชญา (Philosophy) 

กองพัฒนานักศึกษา  ดำเนินการภายใต้ความแตกต่างของนักศึกษา  โดยเชื่อว่านักศึกษาทุกคนเป็นบุคคลที่พร้อมจะพัฒนาได้  โดยทุกคนมีความต้องการ ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในมหาวิทยาลัย  และมีเสรีภาพในการแสดงออกภายใต้ขอบเขต  บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

วิสัยทัศน์ (Vision)

กองพัฒนานักศึกษา  มุ่งส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนานักศึกษาทุกด้าน  เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นทรัพยากรที่ดีและมีคุณภาพเข้าสู่สังคม

พันธกิจ (Mission)

 1. บริหารจัดการงานกิจการนักศึกษา  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 2. ส่งเสริม และสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่เอื้อต่อการเสริมสร้างพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา  ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์  สังคม และสติปัญญา  ตลอดจนการมีคุณธรรม  จริยธรรม  และจิตสำนึกสาธารณะ
 3. พัฒนาระบบการให้บริการ  สวัสดิการ  และจัดสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพในทุกด้าน
 4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษาเพื่อการบริหารจัดการด้านการพัฒนานักศึกษา
 5. ประสานงาน  และติดตามผลการดำเนินกิจกรรม /โครงการ  เพื่อการพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
 6. ส่งเสริมการทำวิจัยที่สามารถนำผลที่ได้จากการศึกษามาพัฒนาระบบการบริหารกิจการนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 7. ส่งเสริม สนับสนุน โครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานกิจการนักศึกษา ทั้งระดับภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ

วัตถุประสงค์ (Objective)

 1. เพื่อพัฒนานักศึกษา โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างบัณฑิตที่มี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 2. เพื่อพัฒนาให้นักศึกษานำความรู้ทางด้านวิชาการ การบริการและสร้างสรรค์พัฒนาสังคมให้เกิดความเจริญก้าวหน้า และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 3. เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเข้าร่วมกิจกรรมในการบำเพ็ญประโยชน์ ศิลปวัฒนธรรม จริยธรรมและกีฬา
 4. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ตรงในสภาพที่เป็นจริงของ สังคม อันก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม มีจิตสำนึกที่ถูกต้องดีงามและตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคม
 5. เพื่อเสริมสร้างค่านิยมด้านความร่วมมือ สามัคคี รับผิดชอบ และเสียสละเพื่อส่วนรวม  ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้จักการวางแผน กำหนดวิธีการ และขั้นตอนการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
 6. เพื่อเสริมสร้างพลานามัย
 7. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย

เป้าหมาย (Goals)

 1. นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะชีวิต สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
 2. นักศึกษาสามารถนำความรู้ความสามารถและทักษะชีวิตจากกิจกรรมนอกหลักสูตร นำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน
 3. นักศึกษามีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุข

 

โครงสร้างองค์กรของกองพัฒนานักศึกษา

 

 

 

ตาราง แสดงลักษณะโดยรวมของบุคลากรของกองพัฒนานักศึกษา

 

 

สายงาน/วุฒิการศึกษา/ตำแหน่ง

จำนวน

รวม

1. จำแนกตามประเภท

 

 

ข้าราชการ

6

6

พนักงานมหาวิทยาลัย

6

6

พนักงานตามพันธกิจ

3

3

รวม

15

15

2. จำแนกตามวุฒิการศึกษา

 

 

ปริญญาตรี

3

3

ปริญญาโท

10

3

ปริญญาเอก

2

2

รวม

15

15

3. จำแนกตามตำแหน่งงาน

 

 

 1. ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

1

1

 1. รองผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

3

3

 1. หัวหน้างานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

1

1

 1. หัวหน้างานกิจกรรม

1

1

 1. หัวหน้างานส่งเสริมกีฬา

1

1

 1. หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ

1

1

 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

2

2

 1. นักวิชาการศึกษา

2

2

 1. นักวิชาการและบัญชี

1

1

 1. นักวิชาการสถิติ

1

1

 1. นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

1

1

รวม

15

15

 

 

 

รายชื่อบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา

ปัจจุบันกองพัฒนานักศึกษา มีบุคลากรปฏิบัติงานทั้งหมด  14  คน  คนดังนี้

 1. ผศ.ดร.พีระ             จูน้อยสุวรรณ        ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
 2. นายสุรศักดิ์             ไชยวัง                นักวิชาการศึกษา
 3. นายศิขรินทร์           บุญจี๋                  นักวิชาการศึกษา
 4. นางวิบูลลักษณ์        บางพาน             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 5. นางสาวนันทิดา        หน่อคำ              นักวิชาการสถิติ
 6. นางสาววีณารัตน์      อุดทา                นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 7. นายคุณพจน์            สันชุมภู              นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

 

เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมขององค์กร

เอกลักษณ์ของกองพัฒนานักศึกษา

ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของบุคลากรที่ทำงานด้านกิจการนักศึกษาของกองพัฒนานักศึกษากับฝ่ายกิจการนักศึกษา ทุกเขตพื้นที่

วัฒนธรรมองค์กร

กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานที่อาศัยความร่วมมือ ร่วมกันทำงานกับบุคลากร ที่เกี่ยวข้องของแต่ละเขตพื้นที่ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และวางแผนงานพัฒนางานกิจการนักศึกษาร่วมกัน จำเป็นต้องใช้เวลาในการเข้าร่วมการประชุม สัมมนา ทุกปีการศึกษาตลอดมา

 

ยุทธศาสตร์

กองพัฒนานักศึกษา  ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา 2552 – 2556 เพื่อเป็นแนวทางการบริหารงาน และการปฏิบัติงานราชการไว้ 6 ยุทธศาสตร์  ดังนี้

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

เป้าหมาย

เชิงคุณภาพ พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

เชิงปริมาณ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาทำกิจกรรมครบเกณฑ์ที่กำหนด

กลยุทธ์

1.   ส่งเสริมการใช้สมุดบันทึกความดีเป็นเครื่องมือในการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียน

 1. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคลากรหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ในการพัฒนานักศึกษา

 1. ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมครบทั้ง 5 ด้าน
 2. ส่งเสริม อบรม ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ (KM)

โครงการ/งาน/กิจกรรม

 1. โครงการใช้สมุดบันทึกความดี
 2. มีการประชุมเครือข่ายบุคลากรด้านงานกิจการนักศึกษา 8 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
 3. โครงการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษากับงานกิจกรรมนักศึกษา
 4. โครงการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
 5. โครงการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ขององค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาทุกระดับ
 6. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกิจการนักศึกษาโดยกระบวนจัดการความรู้ (KM)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และเชิดชูคนดี

เป้าหมาย

เชิงคุณภาพ พัฒนานักศึกษาในมหาวิทยาลัย  ให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

เป็นผู้นำและคนดีของสังคม และพึ่งพาตนเองได้ อยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

 

เชิงปริมาณ - มีนักศึกษาโควตาอย่างน้อยสาขาวิชาละ  1 คน

- ให้การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- มีกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมทุกปีไม่น้อยกว่า 3 โครงการ ในแต่ละพื้นที่

กลยุทธ์

1.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม

2.  ส่งเสริมเชิดชูเกียรติ บุคลากร นักศึกษา ให้เป็นคนดี คนเก่งของสังคม

3.  ส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัย เป็นผู้ที่มีจิตอาสาทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน

โครงการ/งาน/กิจกรรม

 1. โครงการจัดสรรโควตาคุณธรรมจริยธรรมในเขตภาคเหนือและเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดที่เขตพื้นที่

ตั้งอยู่

2. โครงการเพชรราชมงคลล้านนา

3. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา

เป้าหมาย

เชิงคุณภาพ นักศึกษาได้รับการช่วยเหลือดูแล เป็นผู้มีสุขภาพจิตดี และมีผลการเรียนดี

เชิงปริมาณ มีหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความช่วยเหลือดูแลนักศึกษาประจำทุกเขตพื้นที่

กลยุทธ์

1.   ส่งเสริมให้มีศูนย์ให้การดูแลช่วยเหลือนักศึกษาทุกเขตพื้นที่

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีนักจิตวิทยาประจำศูนย์ฯ ทุกเขตพื้นที่

3. ส่งเสริมการดำเนินการลดปัญหาความเสี่ยงของนักศึกษา

4. ส่งเสริมให้บัณฑิตมีงานทำมากขึ้น

5. ส่งเสริมให้บัณฑิตมีรายได้สูงขึ้น

6. ส่งเสริมให้มีทุนกู้ยืมฉุกเฉิน

7.     ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา

โครงการ/งาน/กิจกรรม

1.   โครงการวิจัย เรื่อง ภาวะกลุ่มเสี่ยงของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

2. จัดตั้งศูนย์ให้การดูแลช่วยเหลือนักศึกษาทุกเขตพื้นที่

3. โครงการพี่ติวน้อง

4.  การบรรจุนักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่ และรับนักศึกษาฝึกงานด้านจิตวิทยาในระดับปริญญาโท

5. โครงการจัดหางาน

6. โครงการแนะแนวนักศึกษาเพื่อให้มีรายได้สูงขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสนับสนุนการให้บริการศิษย์เก่าและการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ

­ เป้าหมาย

เชิงคุณภาพ ศิษย์เก่ามีความเข้าใจบทบาทของมหาวิทยาลัย ได้ร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น

เชิงปริมาณ ศิษย์เก่าที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ มีจำนวนเพิ่มขึ้น และมีปฏิสัมพันธ์กับ           มหาวิทยาลัยมากขึ้น

กลยุทธ์

1.   สนับสนุนให้สมาคมศิษย์เก่าในการสร้างเครือข่าย

2. สนับสนุนพัฒนางานศิษย์เก่าให้ทันสมัย

3. สนับสนุนจัดกิจกรรมตอบสนองความต้องการของศิษย์เก่า

4. ส่งเสริมให้สมาคมศิษย์เก่าสนับสนุนงานกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

5. ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมการประชุม

6. สนับสนุนการพัฒนางานฐานข้อมูลศิษย์เก่า

โครงการ/งาน/กิจกรรม

1.   โครงการสร้างเครือข่ายของสมาคมศิษย์เก่า

2. โครงการวิจัย เรื่อง ความต้องการของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

3. โครงการจัดทำวารสารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

4. โครงการพัฒนาเว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

5. โครงการจัดทำบัตรสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

6. งานจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

7. งานจัดประชุมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาอย่างต่อเนื่อง

8. โครงการสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัย

9. โครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

เชิงคุณภาพ นักศึกษามีความตระหนักในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

เชิงปริมาณ มีชมรมด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 1 ชมรม ในแต่ละเขตพื้นที่

กลยุทธ์

1.   ส่งเสริมกิจกรรมชมรมที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและท้องถิ่น เผยแพร่ความรู้  ด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน

โครงการ/งาน/กิจกรรม

1.  จัดตั้งชมรมศิลปะพื้นบ้านในเขตพื้นที่

 1. เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 2. โครงการแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรม
 3. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

­ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านกิจกรรมนักศึกษากับสถาบันต่าง ๆ

และชุมชน

เป้าหมาย

เชิงคุณภาพ นักศึกษาได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนักศึกษาสถาบันต่างๆและชุมชน

เชิงปริมาณ นักศึกษามีการลงนามความร่วมมือกับสถาบันอื่น รวมทั้งชุมชนอย่างน้อย 3 ครั้งต่อปี

กลยุทธ์

1.  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายนักศึกษาทั้งภายในและภายนอก

 1. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายชุมชนรอบมหาวิทยาลัย

โครงการ/งาน/กิจกรรม

 1. กิจกรรมลงนามความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายนักศึกษา 10 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ (The Student Union Network of  Chiang Mai: SUNC)
 2. กิจกรรมลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง
 3. การลงนามความร่วมมือ (MOU)ระหว่างสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง (9R)
 4. กิจกรรมลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสโมสรนักศึกษา 6 เขตพื้นที่ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  มีระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักของงานกิจการนักศึกษา ทั้ง 6 เขตพื้นที่ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นให้มีการกำหนดระบบกลไกหลักในการควบคุม (Quality Control) การตรวจสอบ (Quality Auditing) และการประเมิน (Quality Assessment) ร่วมกับมหาวิทยาลัย

 1. ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของกองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำแนกออกเป็น 2 ระบบ ได้แก่ ระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ตามกระบวนการประเมินคุณภาพของ สกอ. กพร. และ สมศ.
  1. กลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของกองพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย

1)  มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

2)  มีเกณฑ์ / ดัชนีการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพ

3)  มีกระบวนการในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

4)  มีการประเมินตนเองและการจัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและประเมินจากองค์กรภายนอก

 

 

 

สรุปผลการดำเนินงานปรับปรุง พัฒนา ตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีที่ผ่านมา

 

องค์

ประกอบที่

จุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะ

1

1.  มีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนงานที่ดี

2. มีการประสาน การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนงานให้ครอบคลุม

3. บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการประกันคุณภาพสูงมาก

ควรมีการระดมสมองจากทุกเขตพื้นที่ในการจัดกิจกรรมหลักเพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย

 

การเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทำได้ดีมาก ให้ดำเนินการเช่นนี้ต่อไปทุกครั้งที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นผลงานของหน่วยงาน เมื่อมีผู้มาตรวจหรือเยี่ยมชมด้านการประกันคุณภาพ

 

7

1.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีการวางแผนการดำเนินงานที่ดี

2. มีการประสานกับเขตพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจัด

ระบบที่ดีมาก

1. ผู้บริหารควรสร้างการพัฒนาทีมงานให้เข้มแข็งในทุกพื้นที่เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของบัณฑิต มทร.ล้านนา

2.การดำเนินการยังไม่ได้ใช้กระบวนการของการจัดการความรู้(KM) เต็มรูปแบบ

 

1. ควรมีการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานเป็นระยะๆ เพื่อพัฒนากระบวนการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

2. ควรจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำระบบการจัดการความรู้โดยให้มีกระบวนการที่สมบูรณ์

3. การดำเนินการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศยังไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน ควรทำความเข้าใจตัวบ่งชี้ คำนิยามและเกณฑ์มาตรฐานเพื่อการดำเนินการได้ถูกต้อง

8

-

ยังไม่มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ควรจัดการฝึกอบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9

บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายใน

ระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนประกันคุณภาพภายใน ยังไม่ครบทุกองค์ประกอบคุณภาพ

จัดให้มีระบบสารสนเทศที่สามารถนำเสนอข้อมูลประกอบการดำเนินการที่เป็นปัจจุบันครบทุกองค์ประกอบคุณภาพ

 

จุดแข็ง

กองพัฒนานักศึกษา มีคณะกรรมการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และบุคลากรร่วมรับรู้กระบวนการดำเนินงาน  และกองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษา ให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของกองพัฒนานักศึกษา และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางให้กับฝ่ายกิจการนักศึกษาทุกเขตพื้นที่

จุดที่ควรพัฒนา

เร่งพัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆ ที่ต้องใช้งานระหว่างกองพัฒนานักศึกษากับเขตพื้นที่ต่างๆ ในการทำงานและเก็บข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นระบบและรูปแบบเดียวกัน เพื่อง่ายต่อการนำไปใช้และปฏิบัติงาน