กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 

เมนูหลัก

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

แบนเนอร์


สถิติการใช้งาน

  • ทั้งหมด37,146
  • วันนี้4
  • เมื่อวาน22
  • สัปดาห์นี้61
  • สัปดาห์ที่แล้ว108
  • เดือนนี้442
  • เดือนที่แล้ว487
  • ปีนี้1,923
  • ปีที่แล้ว12,926
  • ทั้งหมด37,146
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา
ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน
ผู้เขียน  นายคุณพจน์ สันชุมภู  วันที่เผยแพร่ วันที่  8 กันยายน 2557

กองพัฒนานักศึกษา

 

ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดตั้งตามกฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549  ตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกกฎกระทรวงให้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  โดยมีสำนักงานอธิการบดีเป็นศูนย์กลางบริหารงานของมหาวิทยาลัย

                การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 24 เมษายน 2550 ตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  กระทรวงศึกษาธิการได้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี  ออกเป็น 5 ส่วนราชการ  และภายหลังได้ขอตั้งส่วนราชการภายในเพิ่มเติมอีก 6 ส่วนราชการ ภายใต้สายงาน สำนักงานอธิการบดี ดังนี้

1.   กองกลาง

2.   กองคลัง

3.   กองนโยบายและแผน

4.   กองบริหารงานบุคคล

5.   กองพัฒนานักศึกษา       

6.   กองประชาสัมพันธ์

7.   กองพัฒนาอาคารสถานที่

8.   หน่วยทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

9.   หน่วยตรวจสอบภายใน

10.       สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

11.       ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา   ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 เขตพื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม่  ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วางแผน กำกับ ติดตาม และดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับงานพัฒนานักศึกษา ตลอดจนประสานงานกับเขตพื้นที่และหน่วยงานภายนอก  โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 งาน ได้แก่

1.  งานบริหารทั่วไป

2.  งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

3.  งานบริการและสวัสดิการ

4.  งานติดตามและศิษย์เก่าสัมพันธ์