กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 

เมนูหลัก

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

แบนเนอร์


สถิติการใช้งาน

 • ทั้งหมด38,161
 • วันนี้17
 • เมื่อวาน17
 • สัปดาห์นี้101
 • สัปดาห์ที่แล้ว146
 • เดือนนี้416
 • เดือนที่แล้ว522
 • ปีนี้2,938
 • ปีที่แล้ว12,926
 • ทั้งหมด38,161
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้เขียน  นายคุณพจน์ สันชุมภู  วันที่เผยแพร่ วันที่  9 กันยายน 2557

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  มีระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักของงานกิจการนักศึกษา ทั้ง 6 เขตพื้นที่ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นให้มีการกำหนดระบบกลไกหลักในการควบคุม (Quality Control) การตรวจสอบ (Quality Auditing) และการประเมิน (Quality Assessment) ร่วมกับมหาวิทยาลัย

 1. ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของกองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำแนกออกเป็น 2 ระบบ ได้แก่ ระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ตามกระบวนการประเมินคุณภาพของ สกอ. กพร. และ สมศ.
 2. กลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของกองพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย

1)  มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

2)  มีเกณฑ์ / ดัชนีการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพ

3)  มีกระบวนการในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

4)  มีการประเมินตนเองและการจัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อกาประกันคุณภาพ

     การศึกษาภายในและประเมินจากองค์กรภายนอก