กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 

เมนูหลัก

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

แบนเนอร์


สถิติการใช้งาน

 • ทั้งหมด29,167
 • วันนี้14
 • เมื่อวาน41
 • สัปดาห์นี้228
 • สัปดาห์ที่แล้ว408
 • เดือนนี้1,678
 • เดือนที่แล้ว3,564
 • ปีนี้6,870
 • ปีที่แล้ว9,443
 • ทั้งหมด29,167
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้เขียน  นายคุณพจน์ สันชุมภู  วันที่เผยแพร่ วันที่  9 กันยายน 2557

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  มีระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักของงานกิจการนักศึกษา ทั้ง 6 เขตพื้นที่ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นให้มีการกำหนดระบบกลไกหลักในการควบคุม (Quality Control) การตรวจสอบ (Quality Auditing) และการประเมิน (Quality Assessment) ร่วมกับมหาวิทยาลัย

 1. ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของกองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำแนกออกเป็น 2 ระบบ ได้แก่ ระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ตามกระบวนการประเมินคุณภาพของ สกอ. กพร. และ สมศ.
 2. กลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของกองพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย

1)  มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

2)  มีเกณฑ์ / ดัชนีการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพ

3)  มีกระบวนการในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

4)  มีการประเมินตนเองและการจัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อกาประกันคุณภาพ

     การศึกษาภายในและประเมินจากองค์กรภายนอก