กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 

เมนูหลัก

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

แบนเนอร์


สถิติการใช้งาน

 • ทั้งหมด39,920
 • วันนี้5
 • เมื่อวาน16
 • สัปดาห์นี้102
 • สัปดาห์ที่แล้ว96
 • เดือนนี้332
 • เดือนที่แล้ว648
 • ปีนี้4,697
 • ปีที่แล้ว12,926
 • ทั้งหมด39,920
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา
SWOT ของกองพัฒนานักศึกษา
ผู้เขียน  นายคุณพจน์ สันชุมภู  วันที่เผยแพร่ วันที่  9 กันยายน 2557

SWOT ของกองพัฒนานักศึกษา

จุดแข็ง (Strength)

 1. หน่วยงานแต่ละเขตพื้นที่มีการประสานความร่วมมือ ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันได้เป็นอย่างดี
 2. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร ทำให้เกิดความสะดวก คล่องตัว และรวดเร็ว
 3. มีทีมงานที่มีความเข้มแข็ง สนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือกันในการทำงาน
 4. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับกิจกรรมของนักศึกษา
 5. มีกิจกรรมนอกหลักสูตรที่หลากหลายส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

จุดอ่อน (Weakness)

 1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรค่อนข้างน้อย ทำให้เงินที่จะลงสู่เขตพื้นที่ ไม่เพียงพอและทั่วถึง
 2. ขาดบุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรภายในกองพัฒนานักศึกษามีภาระงานมาก จึงไม่ค่อยมี
 3. โอกาสและเวลาในการคิดพัฒนางานมากนัก
 4. ระบบการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล หลักฐาน เพื่อการรายงานและตรวจสอบยังไม่เป็นปัจจุบัน

โอกาส (Opportunity)

 1. มีเครือข่ายความร่วมมือ กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดใกล้เคียง และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้มีแนวทางในการดำเนินงาน ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
 2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชื่อมโยงเครือข่าย ทำให้มีการดำเนินงานการติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก เกิดความสะดวกคล่องตัว
 3. มีการตรวจสอบติดตาม ประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) และ สำนักงานคณะกรรม-การพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

ภัยคุกคาม (Threat)

 1. การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนหลักวิธีการคิดการจัดกิจกรรม / โครงการ ทำให้กิจกรรม / โครงการ ที่วางแผนไว้ อาจจะให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือต้องปรับเปลี่ยนวิธีดำเนินการ