สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 

เมนูหลัก

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

แบนเนอร์


สถิติการใช้งาน

 • ทั้งหมด48,811
 • วันนี้9
 • เมื่อวาน9
 • สัปดาห์นี้47
 • สัปดาห์ที่แล้ว55
 • เดือนนี้138
 • เดือนที่แล้ว268
 • ปีนี้2,481
 • ปีที่แล้ว4,407
 • ทั้งหมด48,811
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
 • คู่มือเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
  •    คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
  •    คำอธิบายเพิ่มเติม คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
  •    คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สายสนับสนุน มทร.ล้านนา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555)
 • งาน ก.พ.ร.
  •    กรอบและแนวทางในการจัดทำคำรับรองและคู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด (ก.พ.ร.) ปีงบประมาณ 2559
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  •    รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการและผู้ใช้สารสนเทศ/เว็บไซต์ ปีการศึกษา 2557
 • รายงานการประเมินตนเอง(สกอ.+สมศ.)
 • รายงานผลการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)
  •    รายงานการประเมินตนเอง ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  •    รายงานการประเมินตนเอง ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
  •    รายงานการประเมินตนเอง ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
  •    รายงานการประเมินตนเอง ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  •    รายงานการประเมินตนเอง ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 • ีรายงานผลตรวจประเมิน
  •    รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
  •    รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มทร.ล้านนา ประจำปีการศึกษา 2551
  •    รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มทร.ล้านนา ประจำปีการศึกษา 2554
  •    รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มทร.ล้านนา ประจำปีการศึกษา 2553
  •    รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ปีการศึกษา 2550 (20-22 ส.ค.51)
  •    รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มทร.ล้านนา ประจำปีการศึกษา 2556
  •    รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มทร.ล้านนา ประจำปีการศึกษา 2552
  •    รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มทร.ล้านนา ประจำปีการศึกษา 2555
 • เอกสารอื่น ๆ
  •    เอกสารการประชุมหลักสูตร 21 พ.ค. 58
  •    เอกสารประกอบการบรรยาย-ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน- โดย คุณนุชนภา รื่นอบเชย
  •    (ตัวอย่าง)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 • บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพ
  •    บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพ
  •    บทบาทของผู้นำนักศึกษากับการประกันคุณภาพ
  •    กิจกรรมนักศึกษากับการประกันคุณภาพ
  •    คู่มือฝึกอบรมนักศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา จาก สกอ.
  •    ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา มทร.ล้านนา
 • ฟอร์มรายงาน
  •    แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปีการศึกษา 2557-ระดับคณะ
  •    แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปีการศึกษา 2557-ระดับมหาวิทยาลัย
  •    แบบฟอร์มรายงาน ก.พ.ร. ปีงบประมาณ 2559
  •    แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สายสนับสนุน ปีการศึกษา 2558